Plėtojantis technologijoms greitai sensta žinios, netenka vertės seni gebėjimai ir įdirbis. Visuomenė, kuri nesugeba atnaujinti savo kompetencijos, lėtai reaguoja į aplinkos iššūkius, pradeda vis labiau atsilikti nuo bendros plėtros, o didėjantis atotrūkis tarp rinkos poreikių ir kvalifikacijos lemia didesnę papildomo darbuotojų mokymo kainą. Šią problemą padėtų išspręsti nuolatinis studijų programų derinimas su darbo rinkos poreikiais.

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje trūksta tikslių darbo rinkos poreikių prognozių, ir dėl to studijų programų pasiūlos ir turinio planavimo procesas Lietuvoje yra mažai paremtas rinkos poreikiais, formuluojamas šio projekto tikslas: sudaryti sąlygas reguliarių specialistų poreikio tyrimų įgyvendinimui ir efektyviam jų rezultatų panaudojimui.Siekiant šio tikslo buvo įgyvendinti šie pagrindiniaiuždaviniai:

1. parengti sisteminio specialistų poreikio tyrimo metodologiją;
2. parengti Lietuvos ekspertus atlikti specialistų poreikio tyrimus;
3. įgyvendinti pilotinį specialistų poreikio tyrimą aukštųjų technologijų srityse (informacinės technologijos, lazerių technologijos, biotechnologija, mechatronika);
4. informuoti mokslo ir studijų bei kitas suinteresuotas institucijas apie naują metodologiją bei pilotinio tyrimo rezultatus.

Šių uždavinių įgyvendinimas sudarys sąlygas LR Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertinėms, mokslo ir technologijų plėtros programas koordinuojančioms institucijoms nuolat stebėti darbo rinkos poreikius ir rengti kokybiškas šių duomenų bazes bei analizes, kurios leistų greitai ir adekvačiai reaguoti į besikeičiančią situaciją. Tyrimų rezultatai leis pakankamai objektyviai įvertinti rengiamų specialistų kokybę bei jų pasiūlos atitikimą ūkio poreikiams bei svarstant priėmimo į aukštąsias universitetines mokyklas planus.

Projekto įgyvendinimo metu išleisti du leidiniai, kuriuos galima įsigyti institute:

Specialistų poreikio tyrimų metodologija
Specialistų poreikio prognozės Lietuvoje

Kviečiame apsilankyti projekto interneto tinklalapyje.

Projekto partneris: LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Finansavimo šaltiniai: ES struktūrinių fondų lėšos (2.5 priemonė).