Projekto tikslas – skatinti 20 jaunų žmonių (vyresniųjų klasių moksleivių) iš 10 Lietuvos savivaldybių dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, išreikšti save bei aktyviai veikti savo bendruomenėse, ugdant jų asmeninį verslumą per verslumo klubų veiklą.Projekto uždaviniai:

  • Suburti tris viso projekto metu veiksiančias apie šešių jaunų žmonių komandas-iniciatyvines grupes, į kurias įeis jaunimas (paskutinių klasių moksleiviai) iš 10 Lietuvos regionų;
  • Užtikrinti jaunimo verslumo klubų nuolatinę veiklą siekiant nuosekliai ugdyti dalyvių verslumo savybes: asmeninių siekių suvokimą, originalumą, orientaciją į rezultatus ir pozityvumą;
  • Įgyvendinti jaunuolių aktyvaus dalyvavimo neformaliojo ugdymo veikloje sklaidą, paskatinti projekto dalyvius kurti ir įgyvendinti naujus projektus bei iniciatyvas savo rajone / mieste;
  • Užtikrinti projekto kokybę vykdant nuolatinę stebėseną, analizuojant projekto eigą ir įvertinant projekto pasiektus rezultatus kartu su dalyviais.

Kaip rodo įvairūs jaunimo nuomonės tyrimai, daugelis paauglių atmeta galimybę imtis iniciatyvos ir būti nevyriausybinės organizacijos ar kitos neformaliojo švietimo veiklos, nešančios naudą tiek jiems patiems, tiek jų gyvenamoms bendruomenėms, o galiausiai – valstybei, aktyviais nariais. Remiantis 2007 m. Jaunimo reikalų departamento užsakymu atlikto jaunimo situacijos tyrimo duomenimis, tik 13,7 procento jaunimo šiuo metu aktyviai dalyvauja formalios ir/arba neformalios grupės veikloje.

Projekto vykdytojų nuomone, išvardytas pasekmes lemia moksleivių verslumo, kaip aktyvaus žmogaus savybių rinkinio, trūkumas. Verslumas projektų vykdytojų požiūriu apima ne tik gebėjimą kurti komercinį verslą, bet ir asmeninį aktyvumą save realizuojant visuomeninėje veikloje, darbo rinkoje, siekiant aukštesnio išsilavinimo. Tai atitinkamos žinios, įgūdžiai, sugebėjimai ir kompetencijos, padedančios jaunam žmogui pačiam imtis iniciatyvos bei atsakomybės.Šis projektas siekė suteikti galimybę moksleiviams ugdyti verslumo įgūdžius. Projekto metu buvo suburti jaunimo verslumo klubai – iniciatyvinės grupės, kurios buvo papildomo užimtumo ir neformalaus ugdymo priemonė. Klubuose galėjo dalyvauti norintys paskutinių klasių moksleiviai, jų veiklą koordinavo Nacionalinės plėtros instituto įkurtų Jaunimo verslumo centrų vadovai.

Klubų veikla apėmė:

  • Susipažinimą, kokie įgūdžiai reikalingi versliam žmogui ir kaip jie keičia gyvenimo kokybę. Geresnį savęs, asmeninių profesinių ir užimtumo siekių pažinimą.
  • Planavimą: idėjų, projektų kūrimas, verslumo plėtros savo gyvenamoje vietovėje galimybių svarstymas;
  • Įgyvendinimą: jau pasibaigus projektui, dalyviai galėjo įgyvendinti suplanuotas iniciatyvas savo bendruomenėms, pvz. rengti diskusijas apie verslumą, susitikimus su verslininkais, įgyvendinti projektus.
  • Pasirinkti metodai leido dalyviams asmeniškai pajusti verslumo dvasią, įgyti socialinių, organizacinių įgūdžių – gebėjimo planuoti ir įgyvendinti idėjas, organizuoti, gebėjimo atpažinti galimybes kurti socialinę ar ekonominę pridėtinę vertę, originaliai spręsti problemas, būti labiau motyvuotiems, pozityviai mąstyti bei siekti rezultato. Dalyvavimas klubų veikloje pagrįstas savanoriškumo, savarankiškumo principais.

Finansavimo šaltiniai: LR Švietimo ir mokslo ministerija, Vaikų socializacijos projektų rėmimo 2009 metais konkursas.