Įgyvendinto paprojekčio tikslas – stiprinti 40-ies Lietuvos savivaldybių tarnautojų gebėjimus efektyviai formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką.

Paprojekčiu spręsta problema. Savivaldybių administracijų tarnautojai, administruojantys jaunimui aktualias priemones, programas ir paslaugas, stokoja žinių apie jaunimo politikos pagrindus, jiems trūksta gebėjimų efektyviai formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką. Tuo tarpu savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, kurie yra atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą vietos lygmeniu, trūksta koordinavimo gebėjimų.

Tiesioginiai šio paprojekčio naudos gavėjai buvo savivaldybių tarnautojai ir darbuotojai, administruojantys savivaldybės paslaugas ir priemones jaunimui (švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, bendruomenių veiklos ir kt.) bei savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai. Iš viso paprojektyje dalyvavo 200 savivaldybių tarnautojų arba darbuotojų. Netiesioginiai paprojekčio naudos gavėjai – jauni žmonės, kurie gaus geresnės kokybės viešąsias paslaugas ir kuriems aktualios problemos bus efektyviau sprendžiamos savivaldybės lygiu.

Įgyvendinus paprojektį, buvo pakelta dalyvių kvalifikacija, jiems suteiktos žinios apie šiuolaikinės jaunimo politikos priemones ir jų efektyvų įgyvendinimą, taip pat patobulinti jų gebėjimai koordinuoti savivaldybės veiksmus, įgyvendinant į jaunimą orientuotas priemones bei paslaugas.

Paprojekčio veiklomis buvo siekiama sisteminio, o ne pavienio pokyčio Lietuvos savivaldybėse, todėl buvo organizuojami plataus masto mokymai, kurių temos nustatytos atsižvelgiant į pačių savivaldybių tarnautojų bei jaunimo politikos įgyvendintojų įvairiais lygmenimis rekomendacijas, t.y. „Savivaldybių jaunimo politikos pagrindai“ ir „Efektyvus viešųjų paslaugų ir priemonių jaunimui koordinavimas“. Pasibaigus paprojekčio mokymams, Vilniuje buvo surengta baigiamoji konferencija, kurios metu jos dalyviai priėmė rezoliuciją.

Finansavimo šaltiniai: Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai, subsidijų schema „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“