Lietuva, būdama Europos Sąjungos nare, yra šalis donorė, skirianti paramą mažiau išsivysčiusioms pasaulio šalims bei tiesiogiai prisideda prie Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo, bet patys Lietuvos piliečiai mažai žino apie šią svarbią mūsų šalies vykdomą veiklą, turimą atsakomybę. Informacija apie vystomąjį bendradarbiavimą dar mažiau pasiekia atokesnėse nuo Lietuvos didžiųjų miestų vietovėse gyvenančius piliečius. Tik nedidelė gyventojų dalis galėtų įvardinti, kas yra vystomasis bendradarbiavimas, koks jo tikslas, kokie yra Tūkstantmečio vystymosi tikslai, kokia jų svarba, kiek svarbi yra veikla, susijusi su taikos garantavimu, demokratijos plėtra, gero valdymo principų viršenybės akcentavimu, ekonominiu augimu ir socialiniu stabilumu pasaulyje, skirtumų tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių mažinimu, kokią paramą teikti ir įnešti unikalų indėlį šioje srityje gali ir yra įsipareigojusi Lietuva. Esant nepakankamai šios informacijos sklaidai bei švietimui apie vystomąjį bendradarbiavimą, dirbtinai atsiranda kliūtys, ribojančios Lietuvos piliečių aktyvų prisidėjimą ar paramą vystomojo bendradarbiavimo koncepcijos plėtojimui, projektų, veiklų šioje srityje įgyvendinimui.

Lietuvos nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų tinklas LITDEA įgyvendino projektą „Visuomenės švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais 2“, kurio pagrindinis tikslas ir siekis buvo perteikti visuomenei informaciją apie vystomąjį bendradarbiavimą, skatinant ne tik domėjimąsi juo, bet ir aktyvų dalyvavimą prisidedant prie jo plėtojimo, skatinant visuomenės domėjimąsi globaliomis problemomis, jos narių, kaip europiečių, indėlį į besivystančių šalių stiprinimą.

Projekto įgyvendinimo metu buvo parengta speciali mokymo programa vystomojo bendradarbiavimo tema bei, remiantis ja, organizuojami mokymai, skirti projekto tikslinėms grupėms: Lietuvos savivaldybių seniūnams, seniūnaičiams, bendruomenių lyderiams bei jaunimo reikalų koordinatoriams ir darbuotojams, atsakingiems už darbą su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis.

Lietuvos savivaldybių seniūnai, seniūnaičiai bei bendruomenių lyderiai pagal jiems įstatymo suteiktą kompetenciją atstovauja savo seniūnijos ar bendruomenės gyventojų interesus bei teikia visuomenei šviečiamąją informaciją apie valstybės ir savivaldybių vykdomą politiką, skatina bendruomenės narius būti aktyviais piliečiais, domėtis bei prisidėti prie bendros gerovės gerinimo. Jie geriausiai žino vietos gyventojų problemas, interesus, poreikius, o tuo pačiu ir galimybes aktyviai dalyvauti, būti atsakingais ne tik Lietuvos valstybės piliečiais, bet ir visos Europos bendruomenės nariais.

Lietuvos savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai bei darbuotojai, atsakingi už darbą su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis. Tyrimai atskleidė, kad jaunimas yra viena iš skeptiškiausiai apie Lietuvos paramą besivystančioms šalims atsiliepianti gyventojų grupė, todėl ši projekto tikslinė grupė, daugiausiai dirbanti su jaunimu, jaunimo NVO, kitomis NVO, įgijusi reikiamas žinias, jas perteiks jauniems žmonėms taip skatindama domėjimąsi ir aktyvų dalyvavimą plėtojant vystomąjį bendradarbiavimą, pilietiškumo bei bendrų Europos vertybių puoselėjimą.

Asociacijos LITDEA narys atsakingas už projekto įgyvendinimą – VšĮ Nacionalinės plėtros institutas.

Projekto  trukmė: nuo 2011-06-01 iki 2011-11-15.

Finansavimo šaltiniai: Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa.