NPI_SKAIDRUS
Uzsienio reikalu ministerija
LVB_logo_skaidrus

Projekto „Baltarusijos visuomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ atsiradimą paskatino ypač aktuali, netgi pasaulinė problema – jaunimo nedarbas. 2010 metais nedarbo lygis amžiaus grupėje iki 25 metų visoje Europos Sąjungoje pasiekė 20,6 procentus (Eurostatas). Baltarusijoje šis rodiklis yra dar didesnis – beveik 40% registruotų bedarbių yra jauni žmonės. Taigi, norint paskatinti tvarų ekonomikos augimą bei regionų vystymąsi, sumažinti skurdą ir ženkliai prisidėti įgyvendinant JT Tūkstantmečio plėtros tikslus, būtina sukurti visišką ir produktyvų užimtumą jaunimui.

Verslumo mokymas daugelyje šalių yra laikoma efektyvia priemone konkurencingumo skatinimui, darbo našumo didinimui bei nedarbo mažinimui. Tačiau verslumo mokymas formaliojo švietimo įstaigose nėra deramai akcentuojamas. Visuomeninės organizacijos galėtų užpildyti šią nišą, tačiau joms trūksta žinių ir patirties šioje srityje, t.y., ką gali padaryti pačios visuomeninės organizacijos, ką gali padaryti vietos valdžios institucijos ar verslo sektorius ir kokiose srityse jos galėtų bendradarbiauti.

Įgyvendinto projekto metu buvo skatinamas minėtų sektorių bendradarbiavimas Baltarusijoje, siekiant spręsti socialines ir ekonomines regionų problemas. Siekiant šio tikslo buvo padidintas visuomeninių organizacijų veiklos efektyvumas, pagerinant jų institucinius ir administracinius gebėjimus, taip pat sudarytos sąlygos jų dialogui su verslo bei vietos valdžios institucijomis. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas jaunimo organizacijoms: pagrindinis projekto partneris Baltarusijoje – jaunimo organizacija.

Projekto tikslas – prisidėti stiprinant visuomeninių organizacijų, verslo ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą siekiant spręsti socialines ir ekonomines regionų problemas ir užtikrinti jų darnų vystymąsi.

Projekto uždaviniai:

1. Padidinti visuomeninių organizacijų veiklos efektyvumą, įgalinant jas aktyviai bendradarbiauti su viešosios valdžios ir verslo sektoriumi sprendžiant jaunimo nedarbo problemas Baltarusijoje.
2. Padidinti žinomumą ir formuoti teigiamą požiūrį į jaunimo verslumo ugdymą.

Tikslinės grupės:

1. Baltarusijos jaunimo visuomeninės organizacijos, kurių atstovai dalyvaus projekto veiklose.

Naudos gavėjai:

1. Baltarusijos visuomeninės organizacijos, kurios naudosis metodologija, skirta verslumo kompetencijų tobulinimui.
2. Baltarusijos regionų/vietos valdžios institucijos, verslo organizacijos, kurioms bus sudarytos sąlygos naudotis įrankiu, skirtu veiklos tobulinimui.
3. Visuomenė bendrąja prasme, kuri naudosis pagerėjusiomis paslaugomis (galimybe mokytis verslumo).

Pasiekti projekto rezultatai:

1. Sustiprinti visuomeninių organizacijų instituciniai ir administraciniai gebėjimai.
2. Padidintas jaunimo verslumo teigiamas įvaizdis, paskatinant Baltarusijos vietos valdžios institucijas ir verslo sektorių aktyviai prisidėti prie verslumo ugdymo šalyje.
3. Įgyvendintos projekto ir Lietuvos paramos vystomajam bendradarbiavimui viešinimo veiklos.

Įgyvendinimo laikotarpis:

2013-04-15 – 2013-11-08.

Projekto partneriai:

Viešoji įstaiga Nacionalinės plėtros institutas (Lietuva) ir Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras (Baltarusija).

Finansavimo šaltiniai:

Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos bei nuosavos projekto partnerių lėšos.