Strateginis planavimas viešojo sektoriaus institucijų veikloje leidžia užtikrinti tvarų vystymąsi. Savivaldybėms, kaip kompleksiškai veikiančioms organizacijoms, strateginiai plėtros ir veiklos planai padeda nuosekliai plėtoti įvairiais sritis: sveikatos ir socialinės apsaugos, švietimo, kultūros, infrastruktūros ir kt. Savivaldybių veikla ribojama teisinių ir finansinių veiksnių, tad strateginis planavimas leidžia tinkamai įvertinti, suplanuoti ir naudoti turimus išteklius, užtikrinant tolygią skirtingų savivaldybės veiklos sričių plėtrą.

2019 m. buvo inicijuotas Skuodo rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. parengimas. Rengiant dokumentą buvo konsultuotasi su vietos valdžios atstovais ir specialistais bei pilietine visuomene – rinkta informacija viešojoje erdvėje, analizuoti gyventojų nuomonės, pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimai. Daug dėmesio skirta savivaldybės situacijos analizei ir probleminių sričių nustatymui, kurių pagrindu formuota ilgalaikė Skuodo rajono plėtros vizija ir misija, išskirtos priemonės suformuotiems vystymosi tikslams pasiekti.

Parengtame dokumente nurodytos 3 pagrindinės Skuodo rajono savivaldybės plėtros kryptys – darni ekonomikos plėtra ir konkurencingumo augimas, patraukli ir saugi gyvenamoji aplinka, efektyvus Skuodo rajono valdymas.